ท้องถิ่นขานรับนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อร่วมขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดพังงา(มีคลิป)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2017 21:23
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
367 views

ที่ศาลาประชาคม เทศบาลตำบลทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายชาญศักดิ์ ถวิล และนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ร่วมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ ด้วยนโยบายเร่งด่วน ทั้ง 5 ด้าน คือ อาชีพ การท่องเที่ยว ความปลอดภัย การกีฬา และความสะอาด ให้กับส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอทับปุด เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นได้ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาในพื้นที่ทั้งระดับ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด

สำหรับนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานคือ ด้านเศรษฐกิจ เน้นโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค เน้นสร้างเศรษฐกิจฐานรากสร้างความมั่นคงทางรายได้และการออม กระจายรายได้สู่ครัวเรือนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสในระดับจุลภาค การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รวมถึงทางด้านสังคมและความมั่นคง

ส่วนนโยบายเร่งด่วนคือ การสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว การส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีด้วยกีฬาทุกระดับ ทั้งกีฬาชุมชน กีฬามวลชน กีฬาสัมพันธ์ องค์กรต่างๆ และความสะอาด โดยการรณรงค์รักษาความสะอาดจัดระเบียบความเรียบร้อยความสวยงามของหน่วยงานราชการ ชุมชน ครัวเรือนและแหล่งท่องเที่ยว

อโนทัย งานดี/พังงา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : ท้องถิ่นขานรับนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อร่วมขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดพังงา(มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/138076