คณะ มตช.และ ภตช.พร้อมสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาล 11 แห่งทั่วประเทศ ของ “ตูน บอดี้แสลม”

เปิดอ่าน 494 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

(วันนี้) 8 พ.ย. 2560 นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการ มตช.และ ภตช. เปิดเผยว่า มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (มตช.) และภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.) พร้อมสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาล 11 แห่งทั่วประเทศ ของ “ตูน บอดี้แสลม” โดยการร่วมบริจาค และ ร่วมวิ่ง ระยะที่ 1 จ.ราชบุรี ถึง จ.นครปฐม ระยะที่ 2 จ.นครปฐม ถึง จ.กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 3 จ.กรุงเทพมหานคร ถึง จ.นนทบุรี ช่วง ปลายเดือน พฤศจิกายน 2560 หรือ ช่วง ต้นเดือน ธันวาคม 2560

ขณะเดียวกันด้าน นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ ประธาน มตช. และ อดีตสมาชิกวุฒิสภา จ.ราชบุรี จะเริ่มวิ่งที่ จ.ราชบุรี

ส่วน พลเอก สำเริง พินกลาง ประธาน ภตช. และอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก จะเริ่มวิ่งที่ จ.นครปฐม

นายมงคลกิตติ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ทั้ง 3 จุด จะมีตนร่วมวิ่งด้วย วัตถุประสงค์ก็คือ 1.สนับสนุนความตั้งใจที่ดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองของ ตูน บอดี้แสลม 2.ส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับชาวไทยทุกคน จะได้มีร่างกายแข็งแรง เพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณแผ่นดินในการดูแลสุขภาพจำนวนมาก 3.เมื่อประชาชนคนไทย เล็งเห็นว่าสุขภาพสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด ความโลภในตัวก็จะลดน้อยลง การคอรัปชั่นก็จะหมดไป เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วก็คงเหลือไว้แต่เพียงเถ้าถ่าน นอกจากความดีเท่านั้นที่จะยังให้คนรุ่นหลังได้จดจำบ้าง

ปี 2559 คนไทยทั่วประเทศร่วมใจกันเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในอำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นหลายรายการ ในโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาล
บางสะพาน” โดย ตูน บอดี ้สแลม ซึ่งทำการระดมทุนด้วยการ วิ่งระยะไกล เริ่มต้นจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร ถึง โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมเป็ นระยะทาง 400 กิโลเมตร และสามารถระดม
ทุนจากคนไทยทั่วประเทศได้ถึง 85 ล้านบาท และเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยลุกขึ้นมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งจนฮิตเป็น
กระแสไปทั่วประเทศแต่ปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศไทยไม่ได้หยุดอยู่ที่ รพ.บางสะพาน ยังมีอีกหลายโรงพยาบาลที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาคนไข้ให้เพียงพอต่อความความต้องการที่มากขึ้นในทุกๆวัน
เสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือจึงส่งกันมาถึงตูน บอดี ้สแลม และทีมงาน “ก้าวคนละก้าว” อย่างไม่ขาดสาย
แต่จะทำอย่างไรที่จะส่งความช่วยเหลือไปให้แต่ละโรงพยาบาลให้ได้มากที่สุด ตูน จะต้องวิ่งไกลแค่ไหนถึงจะ
ระดมทุนให้โรงพยาบาลที่เดือดร้อนได้เพียงพอ?

ตูน เริ่มจากการนำข้อมูลที่ได้จากกิจกรรม “ก้าวคนละก้าว” ครั ้งที่แล้ว มาทำการวิเคราะห์ และพบว่าหนึ่งใน
ข้อมูลที่น่าสนใจคือการระดมทุนช่วยเหลือแก่ “โรงพยาบาลศูนย์” ซึ่งเป็นเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ตามจุด
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ทั่วประเทศ ซึ่งต้องรับหน้าที่เป็น “ศูนย์กลางการรักษาให้จังหวัดใกล้เคียง” ในการ
ส่งเคสการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนมาให้ ซึ่งตูนเชื่อว่า การระดมทุนเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลศูนย์ต่างๆทั่วประเทศจะเป็น
วิธีการบริจาคที่สามารถกระจายความช่วยเหลือได้กว้างที่สุด
ตูนเดินทางไป กระทรวงสาธารณะสุข โดยได้เข้าพบ นายแพทย์ โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ
ปรึกษาถึงข้อมูลและความเป็นไปได้ในการทำกิจกรรมวิ่งระดม “ก้าว” ครั้งใหม่และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง นั่น
คือ รายชื่อของโรงพยาบาลศูนย์ที่ยังต้องการความช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาคนไข้ จากนั้น ตูนก็ได้ออก
เดินทางไปเยี่ยมโรงพยาบาลประจำจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย ตั้งแต่ภาคใต้จรดภาคเหนือ เพื่อรับรู้ถึงความเดือดร้อน
ของโรงพยาบาลต่างๆด้วยตนเอง และได้ทำการเลือกโรงพยาบาลที่จะทำการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์ทางการ
แพทย์ให้ จำนวน 11 โรงพยาบาล ดังนี ้
รายชื่อโรงพยาบาลที่โครงการก้าวคนละก้าวจะทำการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือ
1.โรงพยาบาลยะลา
2.โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
3.โรงพยาบาลราชบุรี
4.โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
5.โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี
6.โรงพยาบาลขอนแก่น
7.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
8.โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
9.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
10.โรงพยาบาลน่าน (ไม่ใช่โรงพยาบาลศูนย์แต่อยู่ในพื ้นที่พิเศษห่างไกลจากตัวเมือง)
11.โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
“จากสุดเขตแดนใต้ส่สูงสุดแดนสยาม”
และด้วยจารวนโรงพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น เงินที่ต้องการก็มากขึ้น กิจกรรมการวิ่งเพื่อระดมทุนครั้งนี้จึงถูก
ออกแบบให้มีระยะทางไกลขึ้น นานขึน โดยยังไม่เคยมีสถิติว่ามีคนไทยคนไหนสามารถวิ่งได้มาก่อน โดยมีจุดเริ่มต้น
จาก อำเภอ เบตง จังหวัดยะลา และสิ้นสุดที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รวมระยะทาง 2,191 กิโลเมตรซึ่ง
ควบคุมดูแลการวิ่งโดยผู้เชี่ยวชาญและคณะแพทย์ที่จะตรวจเชคสภาพร่างกายของตูน ในทุกๆวัน เพื่อความปลอดภัย
การวิ่งจะเริ่มต้นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา และวิ่งติดต่อกัน 4 วันพัก 1 วัน และจะ
สิ้นสุดที่อำเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงรายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา 55 วัน
จำนวนเงินบริจาค ท่ีตนู บอดสี้แลม และทีมงานก้าวคนละก้าว ตั้งเป้าหมายเอาไวคือ 700,000,000
ล้านบาท (เจด็ร้อยล้านบาท) โดยตนู มีความเช่ือว่า ถ้าคนไทย 70 ล้านคน บริจาคให้กับโครงการเพียงคนละ 10
บาท เงิน 700 ล้านบาทก็ไม่ไกลเกินเอื้อม และทุกๆคนในประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมช่วยเหลือพี่น้องชาว
ไทยของเรากันเองได้ง่ายๆ และทำได้จริง เห็นผลจริง
นอกเหนือไปจากเงินบริจาคแล้ว สิ่งที่ตูน บอดี ้สแลม คาดหวังคือ “อยากเห็นคนไทยทุกคนออกกำลังกายกันมาก
ขึ้น” เพราะเมื่อทุกคนมีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บป่วยก็จะเป็นการลดการใช้บริการสถานพยาบาลต่างๆไปในตัวอีกด้วย และส่ง
กำลังใจไปให้แก่แพทย์และพยาบาลผู้เสียสละทุกๆท่านที่กำลังทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งอยู่ในขณะนี ้
การวิ่งครั้งนี ้จะเป็ น “การว่ิงระยะไกลครั้งสุดท้ายของตูนบอดสี้แลม” ด้วยระยะทางที่ไกลจนแทบจะเป็นไป
ไม่ได้นี ้ ตูน บอดี ้สแลม จะทำได้สำเร็จหรือไม่ ยังไม่มีใครรู้ได้ แต่สิ่งที่คนไทยทุกคนช่วยกันได้คือ ร่วมส่งกำลังใจช่วยกัน
บริจาคให้กับโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศ” ซึ่งร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ในการ
รวบรวมเงินบริจาคและกระจายเงินบริจาคไปสู่ทั ้ง 11 โรงพยาบาลเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย เพื่อพี่น้อง
ชาวไทยของเราทุกคน
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ช่องทางการบริจาค
1. บัญชีรับบริจาค : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน
ช่ือบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถมัภ์ฯ (โครงการก้าวคนละก้าว)
เลขที่บัญชี 111-393-5263 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
2. SMS : บริจาคครั้งละ 10 บาท* โดยพิมพ์ T แล้วกดส่งมาที่ 4545099 (ทุกเครือข่าย)
หมายเหตุ: ทกุ ยอดเงินบริจาคไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน
3. พร้อมเพย์ : โอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ไปที่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
0994000005261
4. SCB EASY APP: สามารถบริจาคผ่านเมนู “บริจาค” ใน SCB EASY APP และเลือก โครงการวิ่งการกุศล
“ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ (ตั ้งแต่ 14 ต.ค. 60)
5. SCB EASY NET: ผู้ที่สมัครใช้บริการ SCB EASY NET สามารถบริจาคด้วยการโอนเงินผ่านเว็บไซต์
www.scbeasy.com
6. SCB ATM : บริจาคผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลือกรายการ แล้วกด ถอนจากบัตร UP2ME / บริจาค แล้วกด บริจาคโครงการวิ่งการกุศล “ก้าว
คนละก้าว” (ตั ้งแต่ 14 ต.ค.60)
7. เคาเตอร์เซอร์วิสของ 7-11 ทุกสาขา (ตั ้งแต่ 14 ต.ค. 60)
8. www.ruckdee.com : ส าหรับบัตรเครดิต, บัตรเดบิต และการโอนเงินผ่าน Payment Gateway*
หมายเหตุ: เฉพาะผู้ที่สมัคร SCB Easy Net เท่านั ้น ที่โอนเงินผ่าน Payment Gateway ได้
(ตั ้งแต่ 14 ต.ค.60)
หมายเหตุ – สามารถบริจาคได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
การขอใบเสร็จรับเงิน
ผู้บริจาคสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษี ส าหรับการบริจาค 500 บาทขึ้นไป
โดยเก็บหลักฐานการบริจาค มาติดต่อขอภายใน 5 วัน (นับจากวันที่บริจาค) และภายในเดือนที่ทำการบริจาค ได้ที่
 www.kaokonlakao.com (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 –15 มิถุนายน 2561)
 มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โทร.02-3543699, 098-860-1411 แฟกซ์. 02-3547728
(จันทร์-ศุกร์ 8.00-19.00 น./ เสาร์-อาทิตย์ 8.00-16.00น.) หรือส่งมาที่ E-mail : foundation_pmk@hotmail.com

 

ช่องทางในการบริจาค
1. บัญชีรับบริจาค : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขารัชโยธิน ชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ (โครงการก้าวคนละก้าว)
เลขที่บัญชี 111-393- 5263 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
2. SMS : บริจาคครั้งละ 10 บาท* โดยพิมพ์ T แล้วกดส่งมาที่ 4545099(ทุกเครือข่าย )
หมายเหตุ : ทุกยอดเงินบริจาคไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน
3. พร้อมเพย์ : โอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ไปที่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 0994000005261
4. SCB EASY APP: สามารถบริจาคผ่านเมนู “บริจาค” ใน SCB EASY APP
และเลือก โครงการวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11โรงพยาบาลทั่วประเทศ
5. SCB EASY NET: ผู้ที่สมัครใช้บริการ SCB EASY NET สามารถบริจาคด้วยการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ www.scbeasy.com
6. SCB ATM : บริจาคผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลือกรายการ แล้วกด ถอนจากบัตร UP2ME / บริจาค แล้วกดบริจาคโครงการวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว”
7. เคาเตอร์เซอร์วิสของ 7-11 ทุกสาขา
8. www.ruckdee.com :
สำหรับการบริจาคผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
หมายเหตุ – สามารถบริจาคได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
9. ห้างบิ๊กซีทุกสาขา
10. บริจาคผ่านช่องทางแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท (ทรูมันนี่ ร่วม บริจาคเพิ่มอีก 10 บาท ต่อการบริจาคของท่าน) คลิก http://d.truemoney.com/kao1g
11. Rabbit LINE Pay https://lin.ee/bFAYJuW

ขอขอบคุณคนไทยใจดีทุกคนที่เห็นด้วยและมาช่วยกัน “ก้าว” ครั้งนี้ ติดรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook “ก้าว”

#ก้าวคนละก้าว
#ก้าวคนละก้าวเพื่อ11โรงพยาบาล
#ก้าวนี้เพื่อหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : คณะ มตช.และ ภตช.พร้อมสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาล 11 แห่งทั่วประเทศ ของ “ตูน บอดี้แสลม”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/137615