ผนึกกำลัง 20 องค์กร จัดการศึกษาทวิภาคี เพื่อผลิตและพัฒนาคนให้ตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน

เปิดอ่าน 439 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ผนึกกำลัง 20 องค์กร จัดการศึกษาทวิภาคี เพื่อผลิตและพัฒนาคนให้ตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน

วันที่ 12 ต.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายชุมพล รัตนกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า พร้อมด้วยผู้แทนจาก ภาครัฐและเอกชนกว่า 20 แห่ง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการศึกษาระบบทวิศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคีและทวิศึกษาในสถานประกอบการ

นายชุมพล รัตนกระจ่าง กล่าว การศึกษาด้านอาชีวะ กำลังจะขับเคลื่อนการเรียนการสอนไปในรูปแบบที่ใช้งานได้จริง รวมทั้งมีการบูรณาการ และเปิดโอกาสการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความหลากหลายขยายโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกภาคส่วนของประเทศ ให้กว้างขวางและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็หมายความว่า การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ก็จะพัฒนาการเรียนรู้ได้ก้าวไกล พัฒนาไปสู่อนาคตที่ดีเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า ที่เด็กได้ศึกษาเล่าเรียนและจบไปประกอบอาชีพอิสระได้จริง และมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของแรงงาน   

เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ อาชีวศึกษาในด้านอาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนการศึกษาแห่งชาติพ. ศ. 2560-2579 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ที่มีเป้าหมายและอุดมการณ์ในการผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีซึ่งแผนพัฒนาการอาชีวศึกษามีวิสัยทัศน์ของ “ ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณธรรม คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ” เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษา วิชาชีพยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการโดยเน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกอาชีพเตรียมความพร้อมกำลังคน รองรับประเทศไทย 4.0 และเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการตั้งรับและเชิงรุกได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาและสมรรถนะกำลังคนอาชีวะให้มีมาตรฐานในระดับสากล เพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบโดยนำความรู้ ในทางทฤษฎีอันเป็นสากล และภูมิปัญญาไทย มาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะ จนสามารถนำไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือผู้ประกอบอาชีพโดยอิสระได้

อโนทัย งานดี/พังงา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผนึกกำลัง 20 องค์กร จัดการศึกษาทวิภาคี เพื่อผลิตและพัฒนาคนให้ตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/130821