เกษตรพังงาแถลงผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการ 9101 ของจังหวัดพังงา เน้นต่อยอดหลังสิ้นสุดโครงการ ด้วยการตั้งกองทุนหมุนเวียนในชุมชน

เปิดอ่าน 519 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เกษตรพังงาแถลงผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการ 9101 ของจังหวัดพังงา เน้นต่อยอดหลังสิ้นสุดโครงการ ด้วยการตั้งกองทุนหมุนเวียนในชุมชน    

นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดพังงา กลุ่มเกษตรกรโครงการ 9101 อำเภอทับปุด และสื่อมวลชน ร่วมแถลงผลสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนจังหวัดพังงา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกไคร หมู่ที่ 1 ตำบลมะลุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา ซึ่งจังหวัดพังงาได้ดำเนินโครงการฯด้วยงบประมาณ 138,792,923 บาท มีเป้าหมาย 60 ชุมชนๆละ 500 ราย จำนวนโครงการ 456 โครงการ แบ่งเป็นค่าวัสดุ 70,045,553 บาท ค่าจ้างแรงงาน 68,747,370 บาท โดยให้แต่ละชุมชนได้กำหนดแนวทางและกิจกรรมที่ต้องการด้วยชุมชนกันเอง นำเสนอเป็นโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณลงสู่พื้นที่ภายใต้การแนะนำและการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยการดำเนินงาน 8 กิจกรรมหลักประกอบด้วย ด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด้านการจัดการศัตรูพืช ด้านฟาร์มชุมชน ด้านการผลิตอาหารการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และด้านการปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้หมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยในแต่ละโครงการ 5 หมื่นบาท

นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า เป้าประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีความยั่งยืนทั้งอาชีพและรายได้ สำหรับการต่อยอดหลังจากโครงการสิ้นสุดแล้ว ได้ให้แต่ละชุมชนนำรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตของโครงการฯ มาจัดตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียนให้ชุมชนจัดการบริหารกันเองภายใต้กรอบกติกาที่กำหนดไว้ เพื่อนำมาเป็นทุนในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของตลาดและชุมชนและตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป

สำหรับการจัดแถลงผลสำเร็จในครั้งนี้ ได้นำผลผลิตเด่นของโครงการ 9101 ในแต่ละชุมชนมาจัดแสดง ทั้ง 8 ด้าน เช่น  การทำไม้กวาดจากดอกอ้อ การทำขนมไทย การเลี้ยงแพะ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงกบในบ่อ การทำกะปิ การแปรรูปอาหาร การขยายพันธุ์พืช มีการพูดคุยกับเกษตรกรพร้อมให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาในแต่ละด้าน

อโนทัย งานดี/พังงา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เกษตรพังงาแถลงผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการ 9101 ของจังหวัดพังงา เน้นต่อยอดหลังสิ้นสุดโครงการ ด้วยการตั้งกองทุนหมุนเวียนในชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/130797