แถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

เปิดอ่าน 408 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

แถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่12ต.ค.60 ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้นในปี 2558 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรในชุมชนและกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ได้ออกระเบียบว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการทำงานหน่วยงานในระดับพื้นที่โดยมีศพก. 882 ศูนย์และศพก.เครือข่าย 8,219 ศูนย์รวม 9,101ศูนย์ส่วนจังหวัดนราธิวาสมีศพก. 13 ศูนย์และเครือข่าย 144 ศูนย์รวมทั้งสิ้น157ศูนย์

นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่าเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 อนุมัติหลักการ “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน”เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการฯในพื้นที่ 9,101 ชุมชนซึ่งจังหวัดนราธิวาสดำเนินการในพื้นที่ 96 ชุมชนโดยให้แต่ละชุมชนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนจัดเวทีประชาคมเพื่อวิเคราะห์พื้นที่ และความต้องการจัดทำเป็นโครงการฯซึ่งแต่ละชุมชนเสนอของงบประมาณได้ไม่เกิน 2,500,000 บาทเสนอต่อคณะกรรมการระดับอำเภอพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการแล้วจัดส่งให้จังหวัดเพื่อรวบรวมเสนอขอสนับสนุนงบประมาณจากสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการฯ

จังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการในพื้นที่ 13 อำเภอ 96 ชุมชน 213 โครงการงบประมาณ 239,976,200 บาทประกอบด้วยด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืชจำนวน 43 โครงการด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จำนวน 48 โครงการด้านฟาร์มชุมชนจำนวน 5 โครงการด้านการผลิตอาหารและการแปรรูปฯจำนวน 5 โครงการด้านปศุสัตว์จำนวน 63 โครงการด้านการประมงจำนวน 47 โครงการและด้านการปรับปรุงบำรุงดินจำนวน 2 โครงการการดำเนินงานโครงการฯก่อให้เกิดการพัฒนา
ด้านการเกษตรโดยมีการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้พัฒนาคุณภาพผลผลิตเห็นได้อย่างชัดเจนและมีโครงการเด่นหลายโครงการเช่นด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืชได้แก่โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักเพื่อบริโภค, โครงการขยายพันธุ์พืชด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพด้านปศุสัตว์ได้แก่โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ด้านประมงได้แก่โครงการส่งเสริม การเลี้ยงปลากะพงเป็นต้น

นางรัตนา ถิระโชติ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนราธิวาสได้กล่าวเสริมว่าจากผลการดำเนินงานโครงการฯได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของผลงานใน “งานวันลองกอง”ในงานของดีเมืองนราประจำปี 2560 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรผลงานเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสและโครงการ
ด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืชได้รับคัดเลือกให้เป็นกิจกรรมเด่นนำเสนอผลงานระดับประเทศณโรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้
จอมเทียนจ. ชลบุรีได้แก่โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักเพื่อบริโภคเนื่องจากโครงการนี้นอกจากจะเป็นการผลิตผักเพื่อบริโภคแล้วยังเป็นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกผู้ร่วมโครงการและยังสามารถเป็นแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษของอำเภอสุไหงโก-ลกเป็นการเชื่อมโยงกับตลาดสินค้าชายแดนตอบรับเมืองเศรษฐกิจตามนโยบาย “โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน”

นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ผลงานผ่านทางสื่อต่างๆได้แก่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สื่อออนไลน์เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆและผ่านทางช่องทางหอกระจายข่าวฯลฯเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ได้อย่างแพร่หลายโดยในภาพรวมของจังหวัดนราธิวาสนั้น จากการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พบว่าขณะนี้ชุมชนได้รับรายได้จาก การดำเนินกิจกรรมแล้วกว่า 142 ล้านบาท และเมื่อดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจะเกิดรายได้หมุนเวียนเกิดขึ้นในชุมชนได้ถึง 232.22 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการจ้างแรงงานในชุมชน 133.33 ล้านบาท และจากการจำหน่ายผลผลิต 98.89 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามในด้านความโปร่งใสของโครงการนั้น การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้มีการดำเนินการในลักษณะรูปแบบคณะกรรมการตั้งแต่ระดับกลุ่มกิจกรรมระดับชุมชนระดับอำเภอและระดับประเทศเพื่อให้เกิดการทำงานในลักษณะ การมีส่วนร่วมและเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ได้มีหน่วยงานภาครัฐต่างๆได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและมีองค์กรอื่นๆเช่นปปท. สตง. ทหารได้ติดตามและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อได้เกิดความเป็ธรรมและโปร่งใส ในการดำเนินงานโครงการและให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป
ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จังหวัดนราธิวาส


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/130626