สาวแกร่งไฟแรง เกษตรอำเภอคนเก่งป้ายแดงของสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา เร่งลุยงานทันทีหลังได้เลื่อนตำแหน่งใหม่ พร้อมแก้ปัญหาให้เกษตรกรในทุกมิติอย่างยั่งยืน

เปิดอ่าน 594 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

สาวแกร่งไฟแรง เกษตรอำเภอคนเก่งป้ายแดงของสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา เร่งลุยงานทันทีหลังได้เลื่อนตำแหน่งใหม่ พร้อมแก้ปัญหาให้เกษตรกรในทุกมิติอย่างยั่งยืน

วันที่ 10 ต.ค.60 นางอุษณี เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว คนใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่ ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยมีว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอเกาะยาว เป็นประธานในการประชุม พร้อมกัยได้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการเกษตรอำเภอเกาะยาวคนใหม่ในที่ประชุมด้วย
ในการนี้นางอุษณีได้ กล่าวต่อที่ประชุมถึงความพร้อม มุ่งมั่นที่จะทำงานในหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่อย่างทุกมิติด้านการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวดเร็วยั่งยืน ขณะเดียวกันนี้ได้กล่าวถึงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการรายงานข้อมูลการผลิตพืชผลประจำเดือนต่อที่ประชุมด้วย
ในการดําเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยจัดทําฐานข้อมูลเกษตรกรเป็นรายครัวเรือน เพื่อทราบสถานการณ์การผลิตประกอบการวางแผนพัฒนาด้านการเกษตร รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ตลอดจน เป็นฐานข้อมูลสําหรับตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีต่างๆที่เข้าหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ ซึ่งการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

สำหรับเกษตรกรรายใหม่ไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อน ให้ไปแจ้งขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก เพื่อกรอกคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรพร้อมแนบสำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ทำการเกษตร สัญญาเช่าที่ดิน (กรณีเช่า) บัตรประจำตัวประชาชน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ หลังจากที่เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลรับแจ้งขึ้นทะเบียนแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว จะแจ้งให้เกษตรกรนำสมุดทะเบียนเกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลลงบนสมุดจัดเก็บไว้เพื่อแสดงตัวตน หากเมื่อใดที่รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจำเป็นต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์ภายในชุมชนอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะยาวสามารถแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง โดยนำเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ปรับปรุงไปติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ

พงษ์ศักดิ์ ประทีป / อ.นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สาวแกร่งไฟแรง เกษตรอำเภอคนเก่งป้ายแดงของสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา เร่งลุยงานทันทีหลังได้เลื่อนตำแหน่งใหม่ พร้อมแก้ปัญหาให้เกษตรกรในทุกมิติอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/130176