อุดรธานี..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1″ จัดการการแข่งขันทักษะวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรม” ระดับเขต (ครั้งที่ 67)

เปิดอ่าน 916 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

อุดรธานี.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 จัดการการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 67 เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการศิลปะและวิชาชีพ ครอบคลุมตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 67 โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมวัย จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขัน ณ ศูนย์การค้า 168 platinum อุดรธานี

ซึ่งก่อนเริ่มการแข่งขันคณะผู้บริการสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 ได้พร้อมใจกันรำถวายความอาลัยแด่ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

 

 

 

สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการศิลปะและวิชาชีพ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ และสร้างสรรค์อันเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ก่อให้เกิดทักษะวิชาชีวิตที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี จึงดำเนินการจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

 

จากหลักและเหตุผลดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 จึงได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 เพื่อเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ครั้งที่ 67 ในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมการแข่งขันครอบคลุมผู้เรียนในทุกระดับชั้นตั้งแต่ประถมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 และแข่งขันครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรม สำหรับเด็กพิเศษเรียนร่วม โดยมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการศิลปะและวิชาชีพ ครอบคลุมตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับเขตพื้นที่ส่งเข้าแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

โดยการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 และบุคลากรจาก สพป.อุดรธานี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูร่วมเป็นกรรมการในการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่แข่งขันจากศูนย์การค้า 168 platinum อุดรธานี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนหนองสําโรงวิทยา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต

 

วรเชษฐ  ธรรมเขต  ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดร   รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อุดรธานี..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1″ จัดการการแข่งขันทักษะวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรม” ระดับเขต (ครั้งที่ 67)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/129999