ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงทีวี พร้อมคณะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งอันหาที่สุดมิได้ ขอน้อมถวายการถ่ายทอดสดงานอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (มีคลิป)

วันที่ 10 ตุลาคม 2017 15:30
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
530 views

 

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทีมงานข่าวชัดประเด็นจริง ทีวี พร้อมคณะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งอันหาที่สุดมิได้ ขอน้อมถวายการถ่ายทอดสดงานอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในงานอุปสมบทหมู่ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกศุลแด่ พระบาทสมเดจ็พระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ในวาระที่เสดจ็สู่ สวรรคาลยั และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุย ในวันที่ 12-29 ตลุาคม 2560

สถานที่จัดพิธีอุปสมบทหมู่

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

วัดญาณสงัวรารามหาวิหาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

คณะสงฆ์ผู้จัดพิธีอุปสมบทหมู่

พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล )เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

พระราชญาณกวี(สุวิทย์ ปิยวิชุโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

คณะผู้จัดพิธีอุปสมบทหมู่

ฯพณฯอำพล เสนารงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่๙ ประธานในพธี

พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ นายกสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ 

ศาสตรเมธี ดร. สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม นายกสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

เนื่องด้วยสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ นำ โดย พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ได้จัดบวชเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มากว่า 15 ปีในวันฉัตรมงคล ซึ่งตั้งแต่ วันที่ 13 ตุลาคม พ ศ.2559 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ได้สวรรคต ทางสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เห็นว่าทาง วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2538 ตั้งอยู่เลขที่ 999 ซอย พระราม 9 กาญจนาภิเษก 19 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคมสีมาและได้รับการยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเป็นการพิเศษในปี พ.ศ. 2542
ปัจจุบันมี พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เป็นเจ้าอาวาส

จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ชาวไทยยึดถือปฏิบัตมานาน กับการได้บวช ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายความอาลัยแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน ทางสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จึงร่วมกับ วัดพระราม ๙ กาญจนา ภิเษก มีความสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชที่ครองราชย์มากว่า 70 ปี เนื่องในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จะมี พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง
นอกจากนั้น ยังมีการจัด พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และยังมี นิทรรศการเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

สมาคมพ่อตัวอย่าง แห่งชาติ นำโดย พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ จึงได้จัดอุปสมบทหมู่ ร่วมกับวัด พระราม 9 กาญจนาภิเษก เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกศุลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน วาระที่เสด็จสู่สวรรคาลัย ในช่วงวันที่ 12-27 ตุลาคม 2560 โดยมี ฯพณฯอำพล เสนารงค์องคมนตรี ในรัชกาลที่ ๙ เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  โดยการอุประสมบทหมู่ในครั้งนี้เป็นการอุปสมบทหมู่ พิเศษ เนื่องจากได้รับพระราชทานผ้าไตรพระราชทาน จาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ณ บดิทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานผ้าไตรในการบวชให้กับ ผู้ที่เข้าบวช เพื่อถวายเป็นพระราชกศุล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในครั้งนี้

กำหนดการอุปสมบทหมู่ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 12-27 ตุลาคม 2560

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น ถึง 16.30 น ฯพณฯอำพล เสนารงค์องคมนตรี ในรัชกาลที่ ๙ ประธานในพิธี ขลิบผมปลงผมนาค                                                                                                                                                                                                          วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00 น ฯพณฯอำพล เสนารงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ ๙ ประธานในพิธี เดินทางมาถึง ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์/ร่วมกันร้องเพลงชาติ/สรรเสริญพระบารมี/อ่านหมายสั่ง/สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ/ประธานในพิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน แก่นาคพระ ๘๙ คน                                                                                                                                      เวลา 9.30 น เข้าพิธีอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กทม.                                                                              วันที่ 14 ตุลาตม 2560 ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กทม.                                                                                        วันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น พระทุกรูป เดินทางไปปฎิบัติธรรม ณ ธุดงค์สถานญาณสังวร วัดญาณสังวรารามหาวิหาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น พระทุกรูป เดินทางกลับวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กทม.
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 15.52 น ร่วมถวายไว้อาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ / ร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ ลานหน้าพระอุโบสถ
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00น ทำพิธีลาสิกขาบท

รูปแบบการบันทึกการถ่ายทอดสดของข่าวชัดTV

ด้วยหมายกำหนดการตามที่กล่าวมาข้างต้น ทางสำนักงานข่าวชัดTV มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ จึงได้เตรียมการที่จะ ถ่ายทอดสดในพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกศุล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 12-27 ตุลาคม 2560 เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกศุลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเกี่ยวสัญญาณสดจากช่อง TV Pool ตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ตลอดงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                                                                                                 โดยมีรูปแบบการถ่ายทอดสด ผ่าน TV ออนไลน์ข่าวชัด ทางเว็บไซต์ www.khaochad.tv และทาง www.youtube.com/khaochad News  และทางแฟนเพจ https://www.facebook.com/khaochad (ข่าวชัดประเด็นจริง)  ร่วมไปถึงเพจ / กองทัพนิรนาม/ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ /สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ/  ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 45 วันที่ 14,28 ตุลาคม 2560 เวลา 14.55 น เป็นต้นไปถึงเวลา 15.25 น

ในการถ่ายทอดสดดังกล่าวมาข้างต้นทีมงานข่าวชัด จะเริ่มทำการถ่ายทอดสดพิธีดังกล่าวตั้งแต่ เวลา 15.00 น. ของวันที่ 12 ตุลาคม 2560 จนถึง วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น และ เกี่ยวสัญญาณ สดจากช่อง TV Pool ตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ตลอดงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตลอดช่วงเวลาที่มีพิธี นอกเหนือจากงานพระราชพิธี ทางสถานีโทรทัศน์ข่าวชัด tv จะทำการออกอากาศภาพ พระกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ตลอดที่ครองราชย์ กว่า ๗๐ ปี
และจะนำเทปตัดต่อ ตลอดทั้งงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ออกอากาศ ผ่านทางจานดาวเทียม IPM ช่อง 45 วันที่ 14,28 ตุลาคม 2560 เวลา 14.55 น เป็นต้นไปถึง เวลา 15.25 น

เรียนเชิญผู้สนใจสนับสนุนการถ่ายทอดสด

 ด้วยกำหนดการทึ่กล่าวมาข้างต้นทางสำนักงานข่าวชัด TV จึงเรียนเชิญผู้สนใจสนับสนุนในการถ่ายทอดสด และเทปการออกอากาศและเทปการออกอากาศ สามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หจก.ข่าวชัดมีเดีย 83 หมู่ที่3
ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
 โทร 096-529-4156 , 02-409-5455 Emai:khaochad@gmail.com

ข่าวชัดประเด็นจริงรายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงทีวี พร้อมคณะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งอันหาที่สุดมิได้ ขอน้อมถวายการถ่ายทอดสดงานอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/129980