ปิดเมนู
หน้าแรก
ข่าวสาร
http://www.khaochad.com/124227

จังหวัดยโสธร จัดพิธีลงนาม MOU การผลิตและการรับซื้อข้าวนาแปลงใหญ่

เปิดอ่าน 455 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานเกษตรกรจังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร จัดการสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ตามโครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย ปี ๒๕๖๐ (งบจังหวัด) จังหวัดยโสธร โดยมีนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ พร้อมด้วยนายประภาส สังข์ขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาฯ พร้อมร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การผลิตและการรับซื้อข้าวนาแปลงใหญ่ จากสหกรณ์/กลุ่มเกษตร โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการในจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้แทนจากสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการโรงสีในจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการสัมมนาและเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การผลิตและการรับซื้อข้าว รวม ๓๕๐ คน ณ โรงแรม เจพี เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร และหน่วยงานราชการในจังหวัดยโสธร ได้ร่วมกันดำเนินการจัดสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ตามโครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย ปี ๒๕๖๐ (งบจังหวัด)จังหวัดยโสธร โดยได้รับเกียรติจากนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการด้านเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร และการนำผลผลิตเกษตรอินทรีย์มาแสดงโชว์ให้ผู้ร่วมงานรับชม และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การผลิตและการรับซื้อข้าวนาแปลงใหญ่ระหว่างผู้ประกอบการโรงสีและสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร โดยมีนายประภาส สังข์ขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดยโสธร ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การผลิตและการรับซื้อข้าวนาแปลงใหญ่ โดยมีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมลงนามฯ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จำกัด สหกรณ์อินทรีย์ธรรมชาติหนองยอ จำกัด สหกรณ์อินทรีย์สวาทสามัคคี จำกัด กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ ฯลฯ การบรรยายความรู้เรื่อง ทิศทางการตลาดข้าวอินทรีย์และสินค้าเกษตรอินทรีย์ การบรรยายความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร จากเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ และการเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร จากตัวแทนเกษตรกร สหกรณ์ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเกษตรกร และการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ให้ผู้เข้าร่วมงานรับทราบ
นายประภาส สังข์ขาว ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดยโสธร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการแนะนำ ส่งเสริม การบริหารจัดการ สถาบันเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตข้าว การรวบรวมข้าว โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต อุปกรณ์การตลาด ตลอดจนเงินทุนในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก สร้างการเชื่อมโยงการตลาดระหว่างผู้ประกอบการภาคเอกชนโรงสีข้าวกับสถาบันเกษตรกรในจังหวัดยโสธร โดยการนำหลักการ วิธีการ และอุดมการณ์สหกรณ์ เข้ามาบริหารจัดการในสถาบันเกษตรกร ในรูปแบบสหกรณ์  สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทางอาชีพการเกษตร อีกทั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร โดยการบูรณาการของหน่วยงานราชการในจังหวัดยโสธร ให้ประชาชน เกษตรกร สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง สร้างงาน สร้างอาชีพในจังหวัดยโสธร ต่อไป

    ภาพ / ข่าว ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จังหวัดยโสธร จัดพิธีลงนาม MOU การผลิตและการรับซื้อข้าวนาแปลงใหญ่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/124227