โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชมในจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 10 กันยายน 2017 18:35
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
437 views

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชมในจังหวัดนราธิวาส

นายกามารูเด็น อูเซ็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชมในจังหวัดนราธิวาส ที่สภาทนายความในพระราชูปถัมภ์ ศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์สภาทนายความจังหวัดนราธิวาส จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีผู้เข้าอบรมจำนวน 100 ท่าน ซึ่งการจัดการอบรมและสัมนาในครั้งนี้ด้วยจุดประสงค์ที่มุ่งหวัง ให้ผู้เข้าอบรมและสัมนาได้มีวิสัยทัศน์ในการนำกฎหมายไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้นำความรู้และความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าอบรมและสัมนาในวันนี้ไปเผยแพร่แก่ประชาชมได้อย่างกว้างขวาง อันนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันของประชาชมที่จะได้ใช้สิทธิทางกฎหมายได้อย่างเสมอภาคในสังคม และส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายอิสลาที่ใช้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนแนวทางในการนำกฎหมายไปใช้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด อันส่งเสริมให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีแก่ประชาชมในพื้นที่ต่อไป

นายประสิทธิ์ ศรีสืบ ประธานคณะกรรมการศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์สภาทนาความจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กฎหมายมีบทบาทที่สำคัญในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ความสำคัญของความรู้ทางกฎหมายมีบทบาททั้งด้านการบริหาร ด้านวิชาการ และด้านการบริการ และช่วยให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและความเสมอภาคในการที่จะเข้าถึงสิทธิพื้นที่ฐานอันพึงมีได้อย่าวเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในวันนี้ที่เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ให้ได้รับความรู้ทางกฎหมายเพื่อไปขยายและเผยแพร่แก่ประชาชมในพื้นที่ที่ไม่ได้เข้าร่วม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมและสัมนาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมวิสัยทัศน์ในการนำกฎหมายไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชมในจังหวัดนราธิวาส

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/123541