สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เปิด “ตลาดสินค้าเกษตร สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด”

เปิดอ่าน 870 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เปิด “ตลาดสินค้าเกษตร สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด”

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ สถานีบริการน้ำมัน (บางจาก) สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด สาขาเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “ตลาดสินค้าเกษตร” กล่าวเพิ่มเติมว่า
ในการเปิดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาและยกระดับตลาดเกษตรระดับชุมชน เป็นตลาดสินค้าเกษตรถาวรสามารถเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร แก่คณะกรรมการฯ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถส่งเสริมการดำเนินงาน
ตามแนวทางการพัฒนาตลาดสินค้าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร
ที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่อการดำเนินงานตลาดอย่างน้อย 1 แห่ง ในจังหวัดสุโขทัย ต่อไป

นายอรุณ แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่าในนามของผู้เข้าร่วมเปิด “ตลาดสินค้าเกษตร” (Co-op Market) สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด และเป็นหน่วยงานส่งเสริม แนะนำ สนับสนุน สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด เข้าร่วมโครงการฯ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ได้คัดเลือกสหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด
เข้าร่วมโครงการตลาดเกษตรของสหกรณ์ “ตลาดสินค้าเกษตร เพื่อเกษตรกร เพื่อชุมชน” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสหกรณ์ ในการผลิตสินค้าคุณภาพ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่ความมั่นคง โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ มีการวางแผนการผลิต และการตลาดอย่างเป็นระบบ สำหรับรองรับสินค้าของเกษตรกร จากแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร ทั่วไปในจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียง

ในเวลาต่อมา นายสำเนาสาระเกตุ ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด เชิญท่านประธานเยี่ยมชม การเปิดตลาดสินค้าเกษตรในวันนี้ มีร้านค้าถาวร 7 ร้านค้า ร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร อีกกว่า 26 ร้าค้า ผู้เข้าร่วมร่วมลุ้นในการจับฉลากรางวัลจำนวน 46 รางวัล และผู้เข้าร่วมงาน ชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงาน ” ตลาดสินค้าเกษตร”ดังกล่าว ประมาณ 600 กว่าคน

 

ภาพ/ข่าว ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เปิด “ตลาดสินค้าเกษตร สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/121665