จังหวัดเพชรบูรณ์เปิด โครงการพลังสตรีเพชรบูรณ์หนุนอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีไทย เทิดไท้องค์ราชินีแม่ศรีแห่งแผ่นดิน เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2560(มีคลิป)

วันที่ 25 สิงหาคม 2017 15:06
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
484 views

จังหวัดเพชรบูรณ์เปิด โครงการพลังสตรีเพชรบูรณ์หนุนอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีไทย เทิดไท้องค์ราชินีแม่ศรีแห่งแผ่นดิน เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2560

ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิด โครงการพลังสตรีเพชรบูรณ์หนุนอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีไทย เทิดไท้องค์ราชินีแม่ศรีแห่งแผ่นดิน เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2560 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น ด้านการพัฒนาชุมชน โดยมี นางวาสนา ธีรนิติ ประธานคระกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้นำสตรีจากทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นางวาสนา ธีรนิติ ประธานคระกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เล็งเห็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัวการล่วงละเมิดทางเพศความไม่เท่าเทียม ระหว่าง หญิง ชายทัศนคติเกี่ยวกับความคิดแบบชายเป็นใหญ่ฝังรากลึกในสังคมไทยมายาวนาน เพื่อลดช่องว่างทางสังคมที่เกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ให้โอกาสสตรีได้พัฒนาอาชีพ สามารถประกอบอาชีพ ดูแลครอบครัว ลดความเครียดในการดำรงชีวิตพร้อมทั้งเป็นการยกย่องสร้างขวัญและกำลังใจแก่สตรีที่ปฏิบัติงานเพื่อชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์จึงจัดทำโครงการพลังสตรีเพชรบูรณ์หนุนนอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีไทย เทิดไท้องค์ราชินีแม่ศรีแห่งแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สตรีเพชรบูรณ์ได้แสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แสดงถึงพลังแห่งความรักความสามัคคีซึ่งสตรีมีต่อกันทุก หมู่บ้าน ตำบล

นอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการประกาศเกียรติคุณสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนประจำปี 2560 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกาศเกียรติคุณผู้นำสตรี ดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนจำนวน 11 อำเภอรวม 11 คน การให้ความรู้เรื่องการลดความรุนแรงในครอบครัว และสาธิตอาชีพ 1 อำเภอ 1 อาชีพ การจำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพสตรี /OTOP จาก 11 อำเภอ ทั้งนี้ วันสตรีไทยตรงกับวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี โดย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพ และได้พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปีเป็น “วันสตรีไทย” เพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และส่งเสริมให้สตรีไทยมีบทบาทเทียบเท่าสตรีสากล

 

ข่าว /ภาพ มนสิชา คล้ายแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : จังหวัดเพชรบูรณ์เปิด โครงการพลังสตรีเพชรบูรณ์หนุนอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีไทย เทิดไท้องค์ราชินีแม่ศรีแห่งแผ่นดิน เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2560(มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/120391