ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการของจังหวัดในเขตพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18

เปิดอ่าน 532 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นายจิรายุ นันท์ธราธร หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ เดินทางไปปฏิบัติราชการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18 โดยตรวจติดตามการดำเนินต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง   ซึ่งลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการตามนโยบายการพัฒนาเศษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์คือ โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ที่ กองทุนเขาธรรมบท และโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ที่ กองทุนซับสมบูรณ์ กองทุนสำโรงชัย และกองทุนตะคร้อลาด ในตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

กณต  ทาทิพย์  ข่าว/ภาพ

นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการของจังหวัดในเขตพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/119228