“บิ๊กบี้”ลงพื้นที่อุดรธานี ติดตามงาน ๕ จว.อีสาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

เปิดอ่าน 469 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

“บิ๊กบี้”ลงพื้นที่อุดรธานี ติดตามงาน ๕ จว.อีสาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มแรงงานนอกระบบและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพแรงงานเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๕ น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมรับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โดยกล่าวว่า การประชุมในวันนี้เพื่อติดตามและผลักดันงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๐ กระทรวงจะปรับบทบาทภารกิจกว้างขึ้น โดยดูแลพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวม จึงได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ เรื่องการบังคับใช้ พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ กระทรวงแรงงานได้เร่งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของ พ.ร.ก. เหตุผลการออก พ.ร.ก. บทลงโทษ ผลกระทบ และมาตรการบรรเทาผลกระทบ เพื่อลดความตื่นตระหนก และความสับสนของสังคมโดยเฉพาะนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และสังคมทั่วไปให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “บิ๊กบี้”ลงพื้นที่อุดรธานี ติดตามงาน ๕ จว.อีสาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/119082