อำเภอโขงเจียมเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์.

เปิดอ่าน 730 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

อำเภอโขงเจียมเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์…..ที่ห้องประชุมโรงเรียนหนองแสง-วังอ่าง ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี จ.ส.อ.ฉลาด รูปโสม หัวหน้าชุดครูฝึก/วิทยากรโครงการดังกล่าว ได้กล่าวต้อนรับประธาน โดยมีนักเรียนเข้ารวมโครงการ 200 คน

ซึ่งการเปิดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักเห็นความสำคัญในความเป็นมาของประวัติศาสตร์ไทยเพื่อปกป้องเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมนำหลักศาสตร์พระราชาเพื่อความสุขยั่งยืน สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ๆ เป็นโครงการระดับชาติของรัฐบาลที่มีความสำคัญในการสร้างการรับรู้ในการปกป้องเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่จะทำให้เยาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆในหมู่บ้านของตนเอง ให้มีความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม โดยแนวความคิดในการปฎิบัตินั้นนอกจากจะผนึกกำลังของกระทรวง ทบวง กรม และภาคเอกชนที่มีศักยภาพ เข้ามามีส่วนเสริมการดำเนินการ ปัจจุบันจะต้องทำให้เยาวชนปลอดจากยาเสพติด มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒธรรมอย่างแท้จริง

ขอบคุณภาพ/ข่าว/ทศพร ก้อนแก้ว/รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง :  อำเภอโขงเจียมเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์.

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/111985