​คณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เปิดอ่าน 400 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00–12.00 นาฬิกา ณ โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
​คณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรคสอง เกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ในหัวข้อ “แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527”
โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการฯ เปิดการเสวนา
การจัดโครงการเสวนาครั้งนี้มีขึ้นเพื่อรวบรวมความเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรชาวไร่อ้อย กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทราย เพื่อนำข้อคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
จากนั้นในช่วงบ่ายคณะฯ ได้เยี่ยมชมการรวมกลุ่มเกษตรกรในการจัดการผลผลิตแปลงใหญ่ร่วมกัน ณ ไร่อีสาน Modern Farm ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้งศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ณ บ้านดอนเตาเหล็ก ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ภาพ/ข่าว : กฤษรชฎะชญตว์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ​คณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/111944