ประกันสังคม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน” (SSO Summit : Becoming the leading Social Security Organization in ASEAN Region)

เปิดอ่าน 496 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

 

image

 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 สำนักงานประกันสังคม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน” (SSO Summit) พร้อมเปิดเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และผลกระทบด้านต่างๆ ต่อการประกันสังคม ร่วมทั้ง เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์อาเซียนของสำนักงานประกันสังคม โดยมี พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้เกียรติปาฐกถาในหัวข้อ “กระทรวงแรงงานกับภารกิจในประชาคมอาเซียน” การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยในโอกาสปาฐกถาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน” (SSO Summit) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ว่านโยบายรัฐบาลมุ่งส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับแผนประชาคมอาเซียนดังกล่าว การพัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยคำนึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น  การส่งเสริมการพัฒนาระบบ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงานในด้านความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ รัฐบาลมุ่งเน้นให้มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง และความมั่นคงของอาเซียน การบริหารจัดการเรื่องแรงงานต่างด้าว และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาคมอาเซียน

นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่  1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3) ประชาคมสังคมแลวัฒนธรรมอาเซียน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการอันส่งผลกระทบต่อระบบประกันสังคมในหลายด้าน  ทั้งด้านการบริการ การให้ความคุ้มครอง รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ท้าทายได้อย่างทันท่วงที

ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมของประเทศไทย มีการเก็บเงินสมทบเพียง 10% แต่สามารถจ่ายสิทธิประโยชน์ได้ถึง 9 รูปแบบ คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน กรณีบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน และกรณีสูญหายหรือเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน ซึ่งเป็นไปตามข้อปฏิบัติมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO ขณะที่เวียดนามเก็บเงินสมทบ 28.5% แต่จ่ายสิทธิประโยชน์ได้ 8 รูปแบบ และฟิลิปปินส์ เก็บเงินสมทบใกล้เคียงกับไทย คือ 12.9% แต่ให้สิทธิประโยชน์เพียง 7 รูปแบบเท่านั้น                       
          อย่างไรตาม สำนักงานประกันสังคมยังได้มีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียนในการเป็นประชาคมอาเซียน จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว   และนำมาใช้เป็นแนวทางพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมในทิศทางที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารของสำนักงานประกันสังคมทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ ระดับชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานที่รับผิดชอบแผนงานตามยุทธศาสตร์อาเซียน ภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคมระยะ  5 ปี (พ.ศ.2558-2562) รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 350 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และท่านอาจารย์ วรโชค ไชยวงศ์ และคณะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและยุทธศาสตร์ประเทศ เส้นทางการลงทุนและการใช้แรงงานในภูมิภาคอาเซียน และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาเซียนภายใต้แผนยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม เพื่อยกระดับงานประกันสังคมและบุคลากรของหน่วยงานให้มีศักยภาพสูง ทำให้การประกันสังคมไทยร่วมเป็นส่วนสำคัญของการวางรากฐานระบบประกันสังคมอาเซียน  ได้อย่างโดดเด่นต่อไป

 

ข้อมูลภาพ/ข่าว
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม
สอบถามประกันสังคม โทร.1506 ให้บริการ 24 ชม.


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ประกันสังคม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน” (SSO Summit : Becoming the leading Social Security Organization in ASEAN Region)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/10813