สานฝันประชารัฐ ภาคประชาสังคม 32 อำเภอ เมืองโคราช

เปิดอ่าน 895 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

สานฝันประชารัฐ ภาคประชาสังคม 32 อำเภอ เมืองโคราช ลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัดนครราชสีมา ที่โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 มิถุนายน ดร.ปรีชา อุยตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาและวิจัยจังหวัดนครราชสีมา ฐานะประธานศูนย์ประสานงานจิตอาสาประชารัฐจังหวัดนครราชสีมา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ แนวทางการสนับสนุนโครงการพัฒนากลไกเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับอำเภอเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ.2560 -2562 ” โดยมี เครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา จำนวน 450 คน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในฐานะภาคีเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะปฏิบัติภารกิจดังนี้ 1.สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลองค์กรระดับอำเภอ 2.จัดกิจกรรมเสริมพลังพลเมืองจิตอาสาประชารัฐระดับอำเภอ 3.สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มประชาชนในภาวะยากลำบากและกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่น 4.สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ พื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติธรรมชาติ 5.จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มประชาชนในภาวะลำบากและระบบและกลไกการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนระดับอำเภอ และ 6.ร่วมกิจกรรมระดับจังหวัดตามแผนงานที่กำหนด

ดร.ปรีชา ฯ ประธานศูนย์ประสานงานจิตอาสาประชารัฐ จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า เป้าหมายมิติหลักของโครงการ ฯ ซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ สามารถปรับตัวได้เท่าทันกับสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และความยากจน โดยให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมและมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อชาวโลก มงคล พระภูจำนงค์

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สานฝันประชารัฐ ภาคประชาสังคม 32 อำเภอ เมืองโคราช

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/107110