ม.ราชภัฏอุบลราชธานี จัดอบรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นกับ สปป.ลาว(มีคลิป)

วันที่ 14 มิถุนายน 2017 22:38
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
221 views

 

อุบลราชธานี…ม.ราชภัฏอุบลราชธานี จัดอบรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นกับ สปป.ลาว ณ หอประชุมเมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

ด้านมหาวิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักบริการวิชาการชุมชน ได้ร่วมกับเมืองบาเจียงเที่ยวประจวบฯบ้านของพ่อเจริญสุข แขวงจำปาสัก สปป.ลาว จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นกลุ่มงานเกษตรกรรมและหัตถกรรม เมืองบาเจียงเจริญสุข ในระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 โดยมี ผศ.ดร. ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีมหาวิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานร่วมประชุม กับท่านคำแสน จันทะวงประธานกรรมการพรรคเมืองบาเจียงเจริญสุข และ ผู้รับผิดชอบร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรมและหัตถกรรมในท้องถิ่นเข้ารับการอบรม

ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ เมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจำปาสัก. เพื่อร่วมมือในการบริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน คือ การพัฒนาผู้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ด้านหัตถกรรมให้มีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมชาวเกษตรมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการผลิต การแปรรูป และ การตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการผลิต การ และการจำหน่ายครบวงจร และ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงานระหว่างไทย ลาว เพื่อให้เกิดทักษะและสามารถประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตามความเหมาะสม ในการจัดอบครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เมืองบาเจียงเจริญสุข. 5 กลุ่ม. คือ กลุ่มหัตถกรรมทอผ้า , กลุ่มตีเหล็กเครื่องใช้ในครัวเรือน , กลุ่มทำไม้กวาดแบบดั้งเดิม , กลุ่มทำสาโทพื้นเมือง และ กลุ่มทำถั่วลิสงแห้ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว เป็นการนำผลผลิตด้านการเกษตรในเมืองบาเจียงเจริญสุข. มาพัฒนาให้เป็นสินค้าและจัดจำหน่ายในท้องถิ่นและสำหรับนักท่องเที่ยว

โดย เมืองบาเจียงเจริญสุข กำหนดให้เป็น สินค้า หนึ่งอำเภอ หนึ่งผลิตภัณฑ์ สำหรับการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานอุตสาหกรรมภาค 7 และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นคณะวิทยากรบรรยายสาธิตกระบวนการผลิตและการสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ประกอบด้วย , นายอุเทน โชติชัย , นางละเอียด ไขศรีมธุรส , นายวิชัย ลุนสอน , นายอัศนี อำนวย , นายกิตธวัช. บุญทวี , นายเจษฎา สายสุข , นายปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้งเพรานายนริศ เนียมหอม และวิทยากรในท้องถิ่น ร่วมอบรมพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

นับเป็นโครงการและการขับเคลื่อนกิจกรรมระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงจำปาสัก ซึ่งดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. กับเมืองบาเจียงเจริญสุข. ที่จะนำร่องในการจัดกิจกรรมและนำไปสู่การพัฒนาและความร่วมของกลุ่มประเทศในอาเซี่ยนอย่างยั่งยืนต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก..ปัญญา แพงเหล่า
ทศพร ก้อนแก้ว/รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : ม.ราชภัฏอุบลราชธานี จัดอบรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นกับ สปป.ลาว(มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/103958