กฟผ.จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และเข้าใจสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ “พลังงานเพื่อชีวิต Energy for life @krabi”

เปิดอ่าน 832 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายวิมลไชย มงคล หัวหน้ากองบริหารภาคใต้ นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ ได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และเข้าใจสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ “พลังงานเพื่อชีวิต Energy for life @krabi” โดยมีนายสุเทพ ตั้นเอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อ. เหนือคลอง จ. กระบี่

โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ร่วมกับโรงไฟฟ้ากระบี่ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และเข้าใจสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ “พลังงานเพื่อชีวิต Energy for life @krabi” มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ตลอดจนได้เรียนรู้และตระหนักว่าปัญหาเรื่องพลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัวและเกิดจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดกระบี่

และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งมีการขยายผลต่อไปยังสมาชิกในครอบครัวและคนใกล้ชิด โดยจัดกิจกรรมนี้จำนวน 8 ครั้ง ใน 8 อำเภอ ซึ่งประกอบด้วย 5 ฐานเรียนรู้ คือ สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน พลังงานกับสิ่งแวดล้อม ภารกิจผลิตไฟฟ้าและการดูแลสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กฟผ.จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และเข้าใจสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ “พลังงานเพื่อชีวิต Energy for life @krabi”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/103628